Chinese Bible

Total Pageviews

Search

歷 代 志 下 3

Chinese Bible : 歷 代 志 下 3Chinese Union Version (Simplified) (CUVS)
所 罗 门 就 在 耶 路 撒 冷 、 耶 和 华 向 他 父 大 卫 显 现 的 摩 利 亚 山 上 , 就 是 耶 布 斯 人 阿 珥 楠 的 禾 场 上 、 大 卫 所 指 定 的 地 方 预 备 好 了 , 开 工 建 造 耶 和 华 的 殿 。
所 罗 门 作 王 第 四 年 二 月 初 二 日 开 工 建 造 。
所 罗 门 建 筑 神 殿 的 根 基 , 乃 是 这 样 : 长 六 十 肘 , 宽 二 十 肘 , 都 按 着 古 时 的 尺 寸 。
殿 前 的 廊 子 长 二 十 肘 , 与 殿 的 宽 窄 一 样 , 高 一 百 二 十 肘 ; 里 面 贴 上 精 金 。
大 殿 的 墙 都 用 松 木 板 遮 蔽 , 又 贴 了 精 金 , 上 面 雕 刻 棕 树 和 炼 子 ;
又 用 宝 石 装 饰 殿 墙 , 使 殿 华 美 ; 所 用 的 金 子 都 是 巴 瓦 音 的 金 子 。
又 用 金 子 贴 殿 和 殿 的 栋 梁 、 门 槛 、 墙 壁 、 门 扇 ; 墙 上 雕 刻 基 路 伯 。
又 建 造 至 圣 所 , 长 二 十 肘 , 与 殿 的 宽 窄 一 样 , 宽 也 是 二 十 肘 ; 贴 上 精 金 , 共 用 金 子 六 百 他 连 得 。
金 钉 重 五 十 舍 客 勒 。 楼 房 都 贴 上 金 子 。
10 在 至 圣 所 按 造 像 的 法 子 造 两 个 基 路 伯 , 用 金 子 包 裹 。
11 两 个 基 路 伯 的 翅 膀 共 长 二 十 肘 。 这 基 路 伯 的 一 个 翅 膀 长 五 肘 , 挨 着 殿 这 边 的 墙 ; 那 一 个 翅 膀 也 长 五 肘 , 与 那 基 路 伯 翅 膀 相 接 。
12 那 基 路 伯 的 一 个 翅 膀 长 五 肘 , 挨 着 殿 那 边 的 墙 ; 那 一 个 翅 膀 也 长 五 肘 , 与 这 基 路 伯 的 翅 膀 相 接 。
13 两 个 基 路 伯 张 开 翅 膀 , 共 长 二 十 肘 , 面 向 外 殿 而 立 。
14 又 用 蓝 色 、 紫 色 、 朱 红 色 线 和 细 麻 织 幔 子 , 在 其 上 绣 出 基 路 伯 来 。
15 在 殿 前 造 了 两 根 柱 子 , 高 三 十 五 肘 ; 每 柱 顶 高 五 肘 。
16 又 照 圣 所 内 炼 子 的 样 式 做 炼 子 , 安 在 柱 顶 上 ; 又 做 一 百 石 榴 , 安 在 炼 子 上 。
17 将 两 根 柱 子 立 在 殿 前 , 一 根 在 右 边 , 一 根 在 左 边 ; 右 边 的 起 名 叫 雅 斤 , 左 边 的 起 名 叫 波 阿 斯 。
Chinese Bible : 歷 代 志 下 3Chinese Union Version (Simplified) (CUVS)